คลินิกเรียนรู้รักษ์แร่-อัญมณี

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Non-degree)
ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Facebook: Gems KU Lab

Youtube Channel: GemLab KU

Gem Learning Center:โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่น

Facebook: ท่องเที่ยวไทรย้อย จังหวัดแพร่