Graduate Courses

ระดับปริญญาโท

01411511  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดาวเคราะห์     3(3-0-6)

01411521  เทคโนโลยีอุทกอุตุนิยมวิทยา     3(3-0-6)

01411522  แบบจำลองอุทกอุตุนิยมวิทยา      3(2-3-6)

01411541  ธรณีวิทยาทรัพยากรพลังงาน      3(3-0-6)

01411542  ทรัพยากรแร่เศรษฐกิจ      3(3-0-6)

01411543   ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์      3(3-0-6)

01411544  นิติธรณีศาสตร์      3(3-0-6)

01411545  ธรณีแหล่งท่องเที่ยว      3(3-0-6)

01411546  แอ่งตะกอน      3(3-0-6)

01411551  ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)

01411552   การสำรวจใต้ผิวโลก      3(3-0-6)

01411553  วิทยาแผ่นดินไหว      3(3-0-6)

01411554  การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน      3(3-0-6)

01411555  ธรณีฟิสิกส์ของโลก      3(3-0-6)

01411556  เรดาร์ทะลุพื้นดิน      3(3-0-6)

01411557  โบราณคดีธรณีฟิสิกส์      3(3-0-6)

01411558  การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน      3(3-0-6)

01411559   การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน      3(3-0-6)

01411571  ธรณีวิศวกรรม      3(3-0-6)

01411572   การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6)

01411581  พลวัตระบบโลก      3(3-0-6)

01411582  การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนาม      2(0-6-3)

01411584  ธรณีพิบัติภัย      3(3-0-6)

01411591  เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ      2(2-0-4)

01411596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ      1-3

01411597   สัมมนา      1

01411598  ปัญหาพิเศษ      1-3

01411599   วิทยานิพนธ์      1-12

ระดับปริญญาเอก

01411611  การวิเคราะห์ระบบโลก      3(3-0-6)

01411641  การจัดการโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ      3(3-0-6)

01411671  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพขั้นสูง      3(3-0-6)

01411681  การศึกษาภาคสนามเชิงลึกของทรัพยากรธรรมชาติ      3(0-9-5)

01411691  เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ      2(2-0-4)

01411696  เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ      1-3

01411697  สัมมนา      1

01411698  ปัญหาพิเศษ      1- 3

01411699  วิทยานิพนธ์      1-72