01411544  นิติธรณีศาสตร์

นิติธรณีศาสตร์

การจำแนกชนิดแร่และหิน คุณสมบัติเฉพาะและการจำแนกอัญมณีเพื่อใช้ประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ชนิดของบรรพชีวิน การจัดการแผนที่ ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน หลักฐานนิติธรณีศาสตร์ด้านเทคนิคทางธรณีวิทยา

Forensic Geosciences

Classification of minerals and rocks, gemstone characteristics and identifications for applying the forensic science, types of fossil, map management, chain of custody, forensic geosciences evidences by geological techniques