01411554  การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน

การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน

ทฤษฎีคลื่นไหวสะเทือน การสำรวจ ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลเคลื่อนไหว สะเทือนแบบสะท้อน เทคโนโลยีใหม่ของการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน  มีการทำโครงการวิจัยและออกภาคสนาม

Reflection Seismic Exploration

Seismic waves theory, reflection seismic data acquisition, processing and interpretation, new technology of reflection seismic exploration, project and field excursion included