01411559   การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

หลักการสำรวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน ประเภทและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของแอ่งตะกอน ลักษณะของคลื่นไหวสะเทือนบนภาพตัดขวาง การแปลความหมายรอยเลื่อน ชั้นตะกอนและขอบเขตแอ่งตะกอน การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสำเร็จรูป ในการแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน กรณีศึกษา

Seismic Data Interpretation

Fundamental of seismic survey. Type and geological structure of sedimentary basin. Characteristic of seismic cross section. Interpretation of fault, sedimentary layers and basin boundary. Utilization of various programs for seismic data interpretation. Case studies