01411572   การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การวิเคราะห์พื้นที่ด้านศักยภาพและสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ บรรยากาศ น้ำ น้ำใต้ดิน  ดิน ธรณี แหล่งแร่ และป่าไม้ แนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Site Analysis on Natural Resources

Site analysis on potential and status of natural resources, atmosphere, water, ground water, soil, geological, mineral, and forest resource; guidelines for sustainable utilization