01411596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพในระดับปริญญาโท  หัวข้อเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected Topics in Earth Science and Technology

Selected topics in Earth Science and technology at the Master’s degree level. Topics are subject to change each semester