01411598  ปัญหาพิเศษ

ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Special Problems

Study and research in Earth Science and technology at the Master’s Degree level and compile into a written report