01411671  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพขั้นสูง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพขั้นสูง

ความรู้เชิงบูรณาการทางด้าน บรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาคของโลก การประยุกต์เทคโนโลยีขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และกรณีศึกษา

Advanced Earth Science and Technology

The integrated knowledge of atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere. Application of advanced            technology on natural resources and case studies