01411696  เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected Topics in Earth Science and Technology

Selected topics in earth science and technology at the doctoral degree. Topic is subject to change each semester