โครงการมัชฌิมนิเทศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ กำหนดจัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะแนวทางในการฝึกประสบการณ์การทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านประสบการณ์การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 412 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ