ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Name :
ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา
Contact :
0-2562-5555 ext. 646403
E-Mail :
fscicek@ku.ac.th
Education
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
  • Dr.rer.nat. (Palaeontology), Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany, 2563
Interest
Paleontology, Paleoecology, Tectonics
ES Clinic
คลินิกฟอสซิล