อ. พงศกร จิวาภรณ์คุปต์

Name :
อ. พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
Contact :
0-2562-5555 ext. 646423
E-Mail :
fscipsw@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย
Interest
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สิ่งแวดล้อมกายภาพ (เสียง คุณภาพอากาศ สั่นสะเทือน)
ES Clinic
คลินิกอุทก-อุตุนิยมวิทยาและภัยพิบัติ