คุณรุ่งนภา เพ่งพิศ

คุณรุ่งนภา เพ่งพิศ

เจ้าหน้าที่สำนัก (พัสดุ) และการเงิน

เบอร์ติดต่อ: 02-562-5555 ต่อ 646403

อีเมล์: fscirpp@ku.ac.th