อ. สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์

Name :
อ. สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์
Contact :
0-2562-5555 ext. 646411
E-Mail :
fscisrpp@ku.ac.th
Education
  • B.A. (Physics), Washington University in St. Louis, USA
  • M.S. (Physics), University of Texas at Dallas, USA
Interest
Materials Science, Mineral Microscopy, X-ray Absorption Spectroscopy
ES Clinic
คลินิกภาษาพาเพลิน