หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหวและธรณีสัณฐานของโลก

ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์