01411131 ธรณีกายภาพ

ธรณีกายภาพ

กระบวนการทางธรณีวิทยา การกำเนิดโลกและระบบสุริยะ โครงสร้างภายในโลก วัฏจักรหิน กระบวนการหินหนืด กระบวนการทางตะกอน การแปรสภาพและการเปลี่ยนลักษณะ กาลเวลาทางธรณีวิทยา ธรณีแปรสัณฐาน แผ่นดินไหว ดินและการย้ายมวล น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน กระบวนการทางธรณีวิทยาในมหาสมุทร ลมและทะเลทราย ธารน้ำแข็ง

Physical Geology

Geological processes. Origin of earth and solar system. Earth interior. Rock cycle; magmatism, sedimentary processes, metamorphism and deformation. Geological time scale. Plate tectonics. Earthquake. Soil and mass washing. Surface water and groundwater. Marine geological processes. Wind and desert. Glacier.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล