01411311 การลำดับชั้นหิน

การลำดับชั้นหิน

แนวคิดของการลำดับชั้นหิน ประเภทของการลำดับชั้นหิน กระบวนวิธีของการลำดับชั้นหิน ข้อจำกัดของการลำดับชั้นหิน การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหินและการกำหนดชื่อหน่วยหิน

Stratigraphy

Concepts of stratigraphy, types of stratigraphy, stratigraphic approaches, limitations of stratigraphic approaches, stratigraphic correlation and stratigraphic nomenclature

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ