01411321 อุทกอุตุนิยมวิทยา

อุทกอุตุนิยมวิทยา

กระบวนการคายระเหยน้ำ น้ำในบรรยากาศ กระบวนการควบแน่น เมฆ หยาดน้ำฟ้า พื้นที่รับน้ำ น้ำในลำธาร อุทกภัยและภัยแล้ง

Hydrometeorology

Evapotranspiration process, atmospheric water, condensation, clouds, precipitation, catchments area, streamflow, flood and drought

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411221 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์

ดร.ภาณุ ตรัยเวช