01411341    ศิลาวิทยา

ศิลาวิทยา

การจำแนกชนิดหิน โครงสร้างและเนื้อหิน วิวัฒนาการของหินหนืด การตกผลึก สภาพแวดล้อมของการเกิดของหิน ชุดลักษณ์ของหินตะกอนและหินแปร ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีแปรสัณฐานกับการเกิดของหิน

Petrology

Rock classification, structures and textures of rock, magmatic evolution, crystallization, environments of petrogeneses, facies of sedimentary and metamorphic rocks, relationship between plate tectonics and petrogeneses

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411241

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ประหยัด นันทศีล