01411342   ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

สมบัติของปิโตรเลียม การกำเนิดปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดและสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินต้นกำเนิด ความสมบูรณ์ของหินอินทรีย์ ธรณีเคมีของหินต้นกำเนิด หินกักเก็บและหินปิดทับ

Petroleum Geology

Properties of petroleum, petroleum generation, source rock and depositional environmental of source rock, maturation of organic rock, geochemistry of source rock, reservoir rock and seal rock

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล