01411361    หลักธรณีเคมี

หลักธรณีเคมี

ธรณีเคมีประวัติ ทฤษฎีและหลักการทางธรณีเคมี ธรณีเคมีของซิลิเกต การตกผลึกของแมกมา องค์ประกอบของโลก การจำแนกธาตุทางธรณีเคมี การแพร่กระจายและพฤติกรรมของธาตุในสภาพธรณีวิทยาต่างๆ ก๊าซภูเขาไฟ สารละลายประกอบแร่ วัฏจักรธรณีเคมี มีการศึกษานอกสถานที่

Principal of Geochemistry

Historical geochemistry, theory and principles in geochemistry, geochemistry of silicates, crystallization of magmas, compositions of the Earth, geochemical classification of elements, distribution and behaviors of elements in different geologic environments, fumaroes and ore solutions, geochemical cycles. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411241

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล

ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ