01411372    ศิลากลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณี

ศิลากลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณี

สมบัติเบื้องต้นด้านธรณีวิศวกรรม กลไกของศิลาภายใต้แรงกระทำ เทคโนโลยีในการสำรวจ การขุดเจาะโครงสร้างศิลา ทรัพยากรศิลาและการประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที่

Rock Mechanics in Geotechnology

Basic engineering geology properties, mechanism of rock under applied forces, rock investigation technology, rock structure boring, rock resources and application. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411231

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ