01411381    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ทฤษฎีและหลักของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์โปรแกรมและเทคนิคในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Geographical Information System in Earth Science

Theory and principle of Geographical Information System (GIS), application softwares and technique in GIS for Earth Sciences

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี