01411383    วิทยาศาสตร์กายภาพของสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพของสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ อุทกภาค และธรณีภาค สาเหตุ  ผลกระทบ และอันตรกิริยาของมลพิษ มีการศึกษานอกสถานที่

Physical Science of Environment

Physical science involving atmosphere, hydrosphere and lithosphere; causes, effects and interaction of pollution. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01420111

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์