01411421    ฟิสิกส์ของเมฆ

ฟิสิกส์ของเมฆ

อุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะการรวมตัวของหยดน้ำ กระบวนการฟิสิกส์จุลภาคของการเกิดหยดน้ำในเมฆ เทคนิคการดัดแปลงสภาพอากาศ มีการศึกษานอกสถานที่

Cloud Physics

Thermodynamics of phase change and nucleation, microphysical process of cloud droplet formation, weather modification techniques. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411221

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ภาณุ ตรัยเวช