01411431    ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของภูมิภาค

ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของภูมิภาค

ธรณีวิทยาและตำแหน่งทางธรณีแปรสัณฐานของยุโรป อเมริกา ขั้วโลก แอฟริกา เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Regional Tectonics

Geology and tectonic settings of Europe, America, the Poles, Africa, Asia, and South East Asia

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล