01411448    ตะกอนวิทยาคาร์บอเนต

ตะกอนวิทยาคาร์บอเนต

ชนิดของตะกอนคาร์บอเนต สมบัติของตะกอนคาร์บอเนตและหินคาร์บอเนต การจำแนกหินคาร์บอเนต กระบวนการทางตะกอนวิทยาของหินคาร์บอเนต สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินคาร์บอเนต บันทึกทางธรณีวิทยาของหินคาร์บอเนต

Carbonate Sedimentology

Types of carbonate sediments, properties of carbonate sediments and carbonate rocks, carbonate rock classification, sedimentary processes of carbonate rocks, depositional environments of carbonate rocks,geological record of carbonate rocks

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ