01411461    ธรณีเคมีประยุกต์

ธรณีเคมีประยุกต์

การศึกษาธรณีเคมี กระบวนการทางธรณีเคมีและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มีการศึกษานอกสถานที่

Applied Geochemistry

Study of geochemistry, geochemical processes and various applications. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411361

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล

ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ