01411491    วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

หลักและวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การทดลอง การรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการเขียนรายงาน

Scientific Research Methodology

Principles and methods in problem analysis, experimental planning, scientific data collection and report writing

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01422111

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์