About the Program

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ มีการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2552

มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 และอนุมัติใช้ในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้อธิการบดีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และอนุมัติใช้ในปีการศึกษา 2561