Department History

ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภาพ ต่อมาในปีการศึกษา 2550 จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อภาควิชา จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งเป็นทางการ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 36 ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551