Curriculum

  • Undergraduate
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ)

  • Graduate
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)
    ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)

  • Non-degree
  • หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน