Faculty

อ. พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
หัวหน้าภาควิชา

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายแผนและพัฒนา
ผศ.ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร. วศินี อัศวเสรีเลิศ
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการ
ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี
อาจารย์พิเศษ
ดร. ประหยัด นันทศีล
อาจารย์
รศ.ดร. ภาสกร ปนานนท์
อาจารย์
ผศ.ดร. กฤษณ์ วันอินทร์
อาจารย์
ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวช
อาจารย์
อ. สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์
อาจารย์
ดร. ภาณุ ตรัยเวช
อาจารย์
ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ
อาจารย์
ดร. ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร
อาจารย์
ดร. โสภณ พงษ์วาปี
อาจารย์
ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา
อาจารย์

Emeritus

Joint/Adjunct

Visiting