Undergraduate Courses

01411111    วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ     3(3-0-6)

01411131    ธรณีกายภาพ     3(3-0-6)

01411221    อุตุนิยมวิทยาทั่วไป     3(3-0-6)

01411231    ธรณีวิทยาโครงสร้าง     3(2-3-6)

01411241    แร่และหิน     3(3-0-6)

01411242    ปฏิบัติการแร่และหิน     2(0-6-3)

01411243    ตะกอนวิทยา     3(2-3-6)

01411251  ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น     3(3-0-6)

01411311   การลำดับชั้นหิน     2(2-0-4)

01411312   วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์     3(3-0-6)

01411321    อุทกอุตุนิยมวิทยา     3(2-3-6)

01411331    หลักธรณีสัณฐานวิทยา     3(2-3-6)

01411332   สมุทรศาสตร์ธรณี     3(3-0-6)

01411341    ศิลาวิทยา     3(2-3-6)

01411342   ธรณีวิทยาปิโตรเลียม     3(3-0-6)

01411351    ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์     3(3-0-6)

01411361    หลักธรณีเคมี     3(3-0-6)

01411371    ปฐพีกลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณี     3(2-3-6)

01411372    ศิลากลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณี     3(2-3-6)

01411381    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ     3(3-0-6)

01411382    ชีวภาคพลวัต     3(3-0-6)

01411383    วิทยาศาสตร์กายภาพของสิ่งแวดล้อม     4(3-3-8)

01411384    วิทยาศาสตร์ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม     4(3-3-8)

01411411    วิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาคสนาม     3(0-9-6)

01411412    ธรณีวิทยาประเทศไทย     3(2-3-6)

01411421    ฟิสิกส์ของเมฆ     3(3-0-6)

01411422    อุทกธรณีวิทยา     3(3-0-6)

01411431    ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของภูมิภาค     3(3-0-6)

01411432    ธรณีโบราณคดีวิทยา     3(3-0-6)

01411442    อัญมณีวิทยา     3(3-0-6)

01411443    ทรัพยากรแร่     3(3-0-6)

01411444    แร่วิทยา     3(2-2-5)

01411445    การสำรวจแร่     3(3-0-6)

01411446    การวิเคราะห์อัญมณี     3(2-2-5)

01411447    เทคนิคทางเครื่องมืออัญมณี     3(2-2-5)

01411448    ตะกอนวิทยาคาร์บอเนต     3(3-0-6)

01411451    ประมวลผลข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์     3(2-3-6)

01411452    ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม     3(3-0-6)

01411461    ธรณีเคมีประยุกต์     3(2-3-6)

01411481    ภัยพิบัติทางธรรมชาติ     3(3-0-6)

01411482    ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ     3(3-0-6)

01411483    ชีวิตและภูมิศาสตร์     3(3-0-6)

01411484    มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม      3(3-0-6)

01411485    นิเวศวิทยาบรรพกาล     3(3-0-6)

01411486    แผ่นดินไหวและภัยจากแผ่นดินไหว     3(3-0-6)

01411487    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ     3(3-0-6)

01411491    วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์     2(2-0-4)

01411492    การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์     2(1-3-6)

01411496    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ     3

01411497    สัมมนา     1

01411498    ปัญหาพิเศษ     3

01411499    โครงงานวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ     3(0-9-5)