About

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ อันประกอบด้วยบรรยากาศภาค อุทกภาค ชีวภาคและธรณีภาคของโลก รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และยังรวมการขยายขอบเขตความรู้ไปยังวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ เป็นต้น

About the Department of Earth Sciences

Department History