ES Clinics

ES clinics

ภาควิชาได้จัดตั้งคลินิกเอิร์ทซายน์ ซึ่งสังกัดภายใตัหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการชุมชนทุกภาคส่วน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์พื้นพิภพในศตวรรษที่ 21 ผ่านคลินิกเอิร์ทซายน์โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังนี้

  1. ให้คําปรึกษาทุกระดับชั้น (รากหญ้าถึงงานบริหารขั้นสูง)
  2. แก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว
  3. ศึกษาวิจัยเพื่อการปฏิบัติการเชิงป้องกัน
  4. เสริมสร้างศ้กยภาพและหล่อหลอมนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
  5. จัดเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมในระดับมาตรฐานวิชาชีพสากล