About the Department

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ อันประกอบด้วยบรรยากาศ อุทกภาค ชีวภาคและธรณีภาคของโลก รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาควิชา