Special Research Units

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ (Science Research Unit: SRU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความสามารถพัฒนาการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ พัฒนาความความเข้มแข็งของงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพในเชิงประยุกต์ และบูรณาการ ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยระดับภูมิภาคจนถึงระดับนานาชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ