Special Research Units

  • หน่วยวิจัยสำรวจธรณีประยุกต์
  • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีกาลและโบราณคดีวิเคราะห์
  • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหวและธรณีสัณฐานของโลก
  • หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่
  • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ
  • ห้องปฏิบัติการดินและน้ำ