โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    136   หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า      30      หน่วยกิต

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข     ไม่น้อยกว่า      6        หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 1(0-2-1)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  อีกไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13      หน่วยกิต
01371111  สื่อสารสนเทศ (Information Media) 1(1-0-2)
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 ( – – )
วิชาภาษาไทย 3 ( – – )
1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land) 2(2-0-4)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกอีกไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต
1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  100   หน่วยกิต

2.1   วิชาแกน     28      หน่วยกิต
01403113   เคมีพื้นฐาน I (Basic Chemistry I) 3(3-0-6)
01403115   เคมีพื้นฐาน II (Basic Chemistry II) 3(3-0-6)
01403118   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory) 1(0-3-2)
01417111   แคลคูลัส I (Calculus I) 3(3-0-6)
01417112   แคลคูลัส II (Calculus II) 3(3-0-6)
01420111   ฟิสิกส์ทั่วไป I (General Physics I) 3(3-0-6)
01420112   ฟิสิกส์ทั่วไป II (General Physics II) 3(3-0-6)
01420113   ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (Laboratory in Physics I) 1(0-3-2)
01420114   ปฏิบัติการฟิสิกส์ II (Laboratory in Physics II) 1(0-3-2)
01422111   หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3(3-0-6)
01424111   หลักชีววิทยา (Principles of Biology)  3(3-0-6)
01424112   ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology) 1(0-3-2)
2.2  วิชาเฉพาะบังคับ   60   หน่วยกิต
01411131   ธรณีกายภาพ (Physical Geology) 3(3-0-6)
01411221   อุตุนิยมวิทยาทั่วไป (General Meteorology) 3(3-0-6)
01411231   ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) 3(2-3-6)
01411241   แร่และหิน (Minerals and Rocks) 3(3-0-6)
01411242   ปฏิบัติการแร่และหิน (Laboratory in Minerals and Rocks) 2(0-6-3)
01411243   ตะกอนวิทยา (Sedimentology) 3(2-3-6)
01411251   ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Geophysics) 3(3-0-6)
01411311   การลำดับชั้นหิน (Stratigraphy) 2(2-0-4)
01411321   อุทกอุตุนิยมวิทยา (Hydrometeorology) 3(2-3-6)
01411341   ศิลาวิทยา (Petrology) 3(2-3-6)
01411351   ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Geophysics) 3(3-0-6)
01411361   หลักธรณีเคมี (Principles of Geochemistry) 3(3-0-6)
01411371   ปฐพีกลศาสตร์เชิงเทคโนโลยีธรณี (Soil Mechanics for Geotechnology) 3(2-3-6)
01411382   ชีวภาคพลวัต (Dynamic Biosphere) 3(3-0-6)
01411411   วิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาคสนาม (Field Earth Science) 3(0-9-5)
01411412   ธรณีวิทยาประเทศไทย (Geology of Thailand) 3(3-2-6)
01411484   มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (Environmental Pollution and Control) 3(3-0-6)
01411485   นิเวศวิทยาบรรพกาล (Paleoecology) 3(3-0-6)
01411491   วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Methodology) 2(2-0-4)
01411492   การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Instrumentation) 2(1-3-6)
01411497   สัมมนา (Seminar) 1
01411499   โครงงานวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Earth Science Project) 3(0-9-5)
2.3 วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า      12      หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต  ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01255351   สมุทรศาสตร์ทั่วไป (General Oceanography) 3(3-0-6)
01304332   หลักการรับรู้ระยะไกล (Principles of Remote Sensing) 3(2-3-6)
01403221   เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 4(4-0-8)
01403222   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Laboratory in Organic Chemistry) 1(0-3-2)
01403231   ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Quantitative Analysis) 2(2-0-4)
01403232   ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis) 2(0-6-3)
01411312   วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ (Planetary Sciences) 3(3-0-6)
01411331   หลักธรณีสัณฐานวิทยา (Principle of Geomorphology) 3(2-3-6)
01411332   สมุทรศาสตร์ธรณี (Geological Oceanography) 3(3-0-6)
01411342   ธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geology) 3(3-0-6)
01411372   ศิลากลศาสตร์เชิงเทคโนโลยีธรณี (Rock Mechanics for Geotechnology) 3(2-3-6)
01411381   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Geographical Information System in Earth Science) 3(3-0-6)
01411383   วิทยาศาสตร์กายภาพของสิ่งแวดล้อม (Physical Science of Environment) 4(3-3-8)
01411384   วิทยาศาสตร์ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม (Biological Science of Environment) 4(3-3-8)
01411421   ฟิสิกส์ของเมฆ (Cloud Physics) 3(3-0-6)
01411422   อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology) 3(3-0-6)
01411431   ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของภูมิภาค (Regional Tectonics) 3(3-0-6)
01411432   ธรณีโบราณคดีวิทยา (Geoarchaeology) 3(3-0-6)
01411442   อัญมณีวิทยา (Gemology) 3(3-0-6)
01411443   ทรัพยากรแร่ (Mineral Resources) 3(3-0-6)
01411444   แร่วิทยา (Mineralogy) 3(2-2-5)
01411445   การสำรวจแร่ (Mineral Exploration) 3(3-0-6)
01411446   การวิเคราะห์อัญมณี (Gem Identification) 3(2-2-5)
01411447   เทคนิคทางเครื่องมืออัญมณี (Gemological Instrumentation Techniques) 3(2-2-5)
01411448   ตะกอนวิทยาคาร์บอเนต (Carbonate Sedimentology) 3(3-0-6)
01411451   ประมวลผลข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Data Processing and Modeling) 3(2-3-6)
01411452   ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (Petroleum Geophysics) 3(3-0-6)
01411461   ธรณีเคมีประยุกต์ (Applied Geochemistry) 3(2-3-6)
01411481   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disaster) 3(3-0-6)
01411482   ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ (Natural Resource and Management) 3(3-0-6)
01411483   ชีวิตและภูมิศาสตร์ (Life and Geography) 3(3-0-6)
01411486   แผ่นดินไหวและภัยจากแผ่นดินไหว (Earthquakes and Earthquakes Hazards) 3(3-0-6)
01411487   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Environmental Impact Assessment in Earth Science) 3(3-0-6)
01411496   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Selected Topics in Earth Science) 3
01411498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 3
01420361   ดาราศาสตร์เบื้องต้น I (Introduction to Astronomy I) 3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      6        หน่วยกิต