01411521  เทคโนโลยีอุทกอุตุนิยมวิทยา

เทคโนโลยีอุทกอุตุนิยมวิทยา

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปลอร์และดาวเทียม    อุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อากาศ การดัดแปรสภาพอากาศ ระบบฝายต้นน้ำ การเติมน้ำลงระบบน้ำใต้ดิน แบบจำลองในการคาดคะเนปริมาณน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำ ระบบการเตือนอุทกภัย มีการศึกษานอกสถานที่

Hydrometeotechnology

Analysis of data from weather doppler radar and meteorological satellite for weather forecasting, weather modification; check dam system, ground water system recharging, models for basin and reservoir routing, flood warning system. Field trips required