01411522  แบบจำลองอุทกอุตุนิยมวิทยา

แบบจำลองอุทกอุตุนิยมวิทยา

แนวคิดและหลักการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การจำลองเหตุการณ์ การประมวลผล  การแปลความหมายและการประยุกต์ในงานด้านอุทกอุตุนิยมวิทยาและการสอบ เทียบความถูกต้องของแบบจำลอง มีการศึกษานอกสถานที่

Hydrometeorology Modeling

Concept andprinciplesin mathematical modeling; simulation model; data processing, interpretation andapplication inhydrometeorologicalworkandmodel verification. Field trips required