01411541  ธรณีวิทยาทรัพยากรพลังงาน

ธรณีวิทยาทรัพยากรพลังงาน

โครงสร้างของทรัพยากรพลังงาน ชนิดและแหล่งกำเนิดของเชื้อเพลิงธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานที่หมุนเวียนได้ วิธีสำรวจและการผลิต  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานการพัฒนาพลังงานทางเลือกของโลก กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่

Geology of Energy Resources

Structure of energy resources,types and originsof fossil fuels, geothermal energy nuclear energy, renewable energy,exploration methods and production, environmental impacts of energy utilization, development of alternative world energy. Case studies and field trips