01411542  ทรัพยากรแร่เศรษฐกิจ

ทรัพยากรแร่เศรษฐกิจ

ปัจจัยควบคุมสภาพพร้อมใช้งานของแร่ แร่และลักษณะทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ตำแหน่งทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ กระบวนการเกิดสินแร่ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของแหล่งแร่ กฎหมายด้านแร่และการครอบครองพื้นที่ โครงสร้างของอุตสาหกรรมแร่ ความคุ้มทุนในอุตสาหกรรมแร่ มูลค่าของแร่ การประเมินศักยภาพแหล่งแร่ ปริมาณสำรองและแหล่งแร่ของโลก

Economic Mineral Resources

Controlling factors of mineral availability, mineral and global economic patterns, geological setting of mineral deposits,geologicalcharacteristics of mineral deposits, ore-forming process, temporal and spatial distribution of mineral deposits, mineral law and land occupation, structure of mineral industry, profits in the mineral industry, mineral commodity prices and mineral profits, evaluation of mineral deposits, global mineral reserves and resources