01411543   ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์

ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์

เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ธรณีสัณฐานทั่วไป เทคนิคการตีความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของหินกับรูปแบบของทางน้ำ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน เทคนิคการกำหนดอายุของตะกอน

Applied Geomorphology

Remote sensing technology, general landform, aerial photography and satellite imageinterpretation technology, the relationship between drainage patterns and rocks, analysis of geomorphological changes, sediment dating techniques