01411545  ธรณีแหล่งท่องเที่ยว  

ธรณีแหล่งท่องเที่ยว

วัฏจักรหิน กระบวนการเกลี่ย ภูมิลักษณ์การผุพัง ภูมิลักษณ์แบบคาสต์ ภูมิลักษณ์ธารน้ำ ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลและเกาะ ภูมิลักษณ์ประเทศไทย การจัดการการท่องเที่ยว กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Geotourism

Rockcycle, denudation process, weathering landscape, karst landscape, fluvial landscape, coastal and island landscape, landscape of Thailand, tourism management, law and ethics related to tourism industry