01411546  แอ่งตะกอน

แอ่งตะกอน

สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของตะกอน การทำแผนที่แอ่งตะกอนการกระจายตัวของตะกอน ทิศทางของ กระแสน้ำในอดีตแหล่งที่มาของตะกอน ช่วงเวลาของกระบวนการทางตะกอนวิทยา ภูมิประเทศใต้แหล่งน้ำในอดีต กลไกการทรุดตัวของแผ่นดินประเภทของแอ่งตะกอน

Sedimentary Basins

Depositional environments, basin mapping, sediment dispersal, paleocurrents, provenance, timescales of sedimentary processes, paleobathymetry, subsidence mechanisms, and types of sedimentary basins