01411553  วิทยาแผ่นดินไหว

วิทยาแผ่นดินไหว

ทฤษฎีคลื่นไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว  โครงสร้างของโลกจากคลื่นไหวสะเทือน การหาตำแหน่ง  ขนาด ความรุนแรง ลักษณะการเกิดและผลกระทบของแผ่นดินไหว การวิเคราะห์อันตรายจากแผ่นดินไหวและบรรเทาภัย

Seismology

Seismic waves theory of the earthquake, earth structures from seismic waves, determination of locations, magnitudes, intensities, focal mechanisms and effects of earthquakespaleoseismology and earthquake hazard analysis and mitigations