01411556  เรดาร์ทะลุพื้นดิน

เรดาร์ทะลุพื้นดิน

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการของเรดาห์ทะลุพื้นดิน การออกแบบการสำรวจ การประชุมผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และการเขียนรายงานการสำรวจ กรณีศึกษา

Ground Penetrating Radar

Electromagnetic theory, fundamental ground penetrating radar, survey design, data processing, data interpretation and survey report writing. Case studies