01411557  โบราณคดีธรณีฟิสิกส์

โบราณคดีธรณีฟิสิกส์

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ระดับตื้น เรดาห์ทะลุพื้นดิน การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า การวัดค่าสนามแม่เหล็ก ทฤษฎีพื้นฐาน การออกแบบการสำรวจ การประมวลผลและการแปลความหมายข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงานโบราณคดี กรณีศึกษา

Archaeological Geophysics

Shallow geophysics exploration. Ground penetrating radar, resistivity survey and magnetic survey. Fundamental theories, survey design, data processing and data interpretation. Application in archaeology and case studies